Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van
Maureen Waanders Coaching & Training
Praktijk voor coaching & training
Stolberglaan 25
3583XK Utrecht

Info@maureenwaanders.nl www.maureenwaanders.nl

KvK Utrecht: 80076882
BTW nummer: NL003390064B71

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Maureen Waanders Coaching, praktijk voor coaching en training.
Opgemaakt juni 2023.

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden
Maureen Waanders Coaching, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 80076882 en levert diensten op het gebied van coaching en trainingen.

Maureen Waanders Coaching, verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Maureen Waanders Coaching kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Maureen Waanders Coaching heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Maureen Waanders Coaching zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Maureen Waanders Coaching.

De klant is de persoon of personen ten behoeve van wie Maureen Waanders Coaching haar diensten verleent.

De opdrachtgever en klant/klant kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Maureen Waanders Coaching.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Maureen Waanders Coaching behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening
Offertes of prijsopgaven van Maureen Waanders Coaching zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en/of voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Maureen Waanders Coaching is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Maureen Waanders Coaching zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Maureen Waanders Coaching te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

De prijzen in de genoemde offertes/prijsopgaven zijn voor bedrijven exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. Voor particuliere opdrachtgevers zijn alle opgegeven prijzen inclusief.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Maureen Waanders Coaching niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Maureen Waanders Coaching, dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte, dan wel door het ondertekenen van de coach- of behandelovereenkomst. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Maureen Waanders Coaching uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Maureen Waanders Coaching, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Maureen Waanders Coaching een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Maureen Waanders Coaching de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting
Maureen Waanders Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Maureen Waanders Coaching niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de klant gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
Alle door het Maureen Waanders Coaching gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Maureen Waanders Coaching uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Maureen Waanders Coaching. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Maureen Waanders Coaching verschuldigd.

Indien een deelnemer/ klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Maureen Waanders Coaching, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Maureen Waanders Coaching nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Maureen Waanders Coaching daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Maureen Waanders Coaching op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, internetaansluiting.

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Maureen Waanders Coaching.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen
In de offerte van Maureen Waanders Coaching staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Maureen Waanders Coaching voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door Maureen Waanders Coaching opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Maureen Waanders Coaching te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden
Het honorarium van Maureen Waanders Coaching en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Maureen Waanders Coaching steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Maureen Waanders Coaching kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Maureen Waanders Coaching over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Maureen Waanders Coaching worden opgeschort, dit zonder dat Maureen Waanders Coaching dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Maureen Waanders Coaching in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Maureen Waanders Coaching of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Maureen Waanders Coaching te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Maureen Waanders Coaching, dan is Maureen Waanders Coaching gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Maureen Waanders Coaching. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Maureen Waanders Coaching gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden
Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Maureen Waanders Coaching niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

Coachtrajecten; annuleren van deelname aan het traject zonder bericht: 100% van de kosten van deelname. Annuleren van deelname aan het traject binnen 7 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het traject.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Maureen Waanders Coaching desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

Maureen Waanders Coaching mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Maureen Waanders Coaching houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Maureen Waanders en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Maureen Waanders Coaching geleverde zaken en/of diensten.

Daarnaast is Maureen Waanders Coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Maureen Waanders Coaching rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)

Artikel 14. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Maureen Waanders Coaching voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Maureen Waanders Coaching. Datzelfde geldt ook voor de door Maureen Waanders Coaching uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Maureen Waanders Coaching, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding
Maureen Waanders is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Maureen Waanders Coaching houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen
Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.